Meer oor ons

Agtergrond

Die NG gemeente Paardekraal-Monument is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Sinode Goudland (voorheen Wes-Transvaal). Die gemeente is gestig in 1953. Die kerkgebou is geleë by Nicolas Smitlaan 46, Monument, Krugersdorp. In 2018 was die leraars ds. P.J. Stofberg en dr. E. Casaleggio. Ons het 137 doop- en 920 belydende lidmate.

Eredienste

Ons Oggenddienste is op elke Sondag, regdeur die jaar, om 09:00 met lof en aanbidding vanaf 08:45. Die oggenddienste word beleef as heerlike warm gesinsdienste, waarin oud en jonk tuis voel met afwisselende en gemengde style van inkleding en aanbidding, met ligter en meer klassieke sang, met orrel en begeleidingsgroepe, met kinder- en tienerdienste en aktuele besprekings, in lewende ontmoetings met God. Ons beleef en benut die rykdom van ’n diepgewortelde gereformeerde teologiese tradisie, waaruit ons verryk word om eietyds en vernuwend op pad te wees. Eredienste word in afhanklikheid van die leiding van die Heilige Gees inhoudelik enersyds beplan rondom spesifieke hoogtepunte in die seisoene van die kerkjaar, soos advent, lydenstyd, pinkster, ens., en andersyds rondom spesifieke jaar en kwartaaltemas met die oog op toerusting van gelowiges as dissipels van Christus in die wêreld. Enigeen wat by ons begeleidingsgroep deur sang of met ’n musiek-instrument betrokke wil raak, kontak Gawie Nothnagel by 083 297 4734 of epos-adres: not@necsa.co.za

Bediening van die Nagmaal

Ons vier maandeliks Nagmaal, afwisselend met ‘n oggend-erediens en dan weer met ‘n meditatiewe nagmaalviering, asook op goeie Vrydae en Pinkstersondae. Meditatiewe nagmaal of stil nagmaal word voor gewone oggend-eredienste in die kerkgebou gehou volgens die gemeente-kalender, 07:45-08:15. By hierdie geleenthede val die klem op stil aanbidding en nadenke, Woord-meditasie, gebed en gebruik van die nagmaal.

Bediening van die Doop

Bediening van die doop word beplan volgens aansoeke om kinders ten doop te bring. Ouers moet skriftelik hiervoor aansoek doen met die invul van aansoekvorms wat hier afgelaai kan word, of tydens eredienste afgehaal kan word. Kinders word gedoop mits ouers eenmalig ’n doopverrykingsprogram van vier persoonlike stiltetye en daarna kuiers saam met ’n dominee vooraf meegemaak het en daarom moet aansoeke vir bediening van die doop ruim betyds ingelewer wees om dit te kan inpas. Doopaansoeke kan by Ds. Piet Stofberg wat tans verantwoordelik is vir doopverryking, ingelewer word, of per epos aan hom gestuur word. Kontak Ds. Stofberg by 011 954 1719 of per epos by pietstofb@gmail.com

Kleingroepbediening

Selgemeentes; Dissipelskapsgroepe; Bybelstudie op Donderdagoggende; Kwartaallikse Bybelskool-modules op Dinsdagaande. 

Ons ondersteun Koningkrykswerk na buite met bydraes en dienswerk by:

Voedingskema Luipaardsvlei Tehuis vir Bejaardes; Mansskuiling; Vereniging vir Fisies gestremdes; NG Welsyn; C Mulder Tehuis; CK Trust; Madagaskar- Soedan - en Kalaharisending.